Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit alsmede ondernemingen;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld via de website: www.koffiewerkt.nl. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan op verzoek van de Klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden via e-mail aan de Klant worden toegezonden.
 3. Het accepteren van het aanbod dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Op de website gebruikte afbeeldingen van koffieproducten kunnen een ander verpakkingsvorm hebben dan van het geleverde producten.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. De Ondernemer kan zichbinnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Bij producten:

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van verzending aan de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag van verzending van het eerste product.

Bij diensten:

 1. De Klant kan een dienstenovereenkomst gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben zoals vers gebrande koffiebonen;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoalsverpakkingen van koffieproducten;
 3. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst;

nsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 alsmede waardevermindering ontstaan bij eventuele retourzending.
 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn, zoals aangegeven in artikel 6, door middel van het modelformulier voor herroeping en/of e-mail aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat, indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien een Klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Klant.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 6. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Modelformulier voor herroeping

 1. De Ondernemer maakt de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk en stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Klant door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product exclusief verzendkosten, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de Ondernemer het geretourneerde product in ontvangst heeft genomen.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 1. De Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van veranderingen in btw-tarieven en markt specifieke prijsstijgingen noodzakelijk is.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.
 3. Verzendkosten die bij bestelling van koffieproducten en/of overige producten in rekening worden gebracht bedragen € 4,50.
 4. Bij besteding van €70,- of meer worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 1. De door de Klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan middels de daarvoor ter beschikking gestelde betalingsmodule op de website.
 2. Indien de Ondernemer schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven zijn betaling via (voorafgaande) overschrijving op de rekening van de Ondernemer of middels een betaling achteraf op de rekening van de Ondernemer binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst mogelijk.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt, de Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist of onvolledig is.
 3. Bestellingen van koffieproducten worden speciaal voor de Klant door de bij Ondernemer aangesloten koffiebranderijen vervaardigd. De Ondernemer licht de koffiebranderijen op zondag na 20u in over de te produceren bestellingen, hierdoor worden bestellingen van Klanten die na zondag 20u worden ontvangen pas de eerstvolgende zondag na 20u aan de koffiebranderijen doorgegeven.
 4. Nadat de Ondernemer de bestelde koffieproducten van de koffiebranderijen heeft ontvangen zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen van de Klant met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht en de Ondernemer zal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst zonder kosten te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is en er geen minnelijke regeling tot stand heeft kunnen komen. In geval van overmacht aan de zijde van Ondernemer zal in ieder geval eerst een minnelijke oplossing worden gezocht.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 1. In geval van geschillen zullen Partijen in eerste instantie trachten deze in goed overleg met elkaar te beslechten.
 2. Indien het gestelde in art. 8.1 niet tot een minnelijke oplossing leidt zullen Partijen ieder geschil exclusief voorleggen aan de daartoe bij deze bevoegd verklaarde rechtbank te Den Haag.
 3. Op dit contract is uitsluiten Nederlands recht van toepassing.
Ondernemer: KoffieWerkt
Website www.koffiewerkt.nl
Adres: Laan van NOE 406, 2274 GJ Voorburg
Telefoonnummer: 085 303 59 26 (ma-vr / 09:00-18:00u)
E-mail: Info@koffiewerkt.nl
BTW ID NL001832206B25